Indien u wordt ontslagen dan krijgt u te maken met een gouden handdruk of ontslagvergoeding. De hoogte van die gouden handdruk is veelal afhankelijk van hoelang u bij een werkgever in dienst bent geweest en uw leeftijd. Gewoonlijk wordt daar voor het ontslag van werknemers de kantonrechtersformule voor gevolgd. Bent u echter een ambtenaar en uw wordt ontslagen buiten uw schuld om, dan kunt u op een niet geringe gouden handdruk van de overheids instantie rekenen. De ambtenaar wordt dan namelijk uit de ambtelijke rechtspositie gezet, waarmee de ambtenaar inkomen en aanzien derft. Zowel voor werknemers als ambtenaren geldt dan altijd dat adequate juridische assistentie moet worden ingeschakeld om uw belangen te behartigen.

Gouden handdruk werknemer

Omdat de werkgever u als werknemer wegens bedrijfseconomische omstandigheden niet meer wenst dient u een gouden handdruk van de werkgever te verkrijgen ter compensatie van de het verlies van inkomen. De hoogte van die gouden handdruk wordt veelal bepaald middels de kantonrechtersformule en zodoende opgenomen in het beëindigingsovereenkomst. Daarin staat dan ook de reden van ontslag opgenomen, op basis waarvan het UWV kan bepalen op u recht heeft op een WW uitkering of niet. Wees er dan wel zeker van dat de zinsnede in de beëindigingsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen is en niet met wederzijds goedvinden omdat dit bij het UWV minder positief wordt beoordeeld.

Gouden handdruk ambtenaren

Een ambtenaar wordt ontslagen en daarmee verliest de ambtenaar eveneens de ambtelijke rechtspositie. Dit houdt in dat de ambtenaar naast loonderving ook in aanzien derft. Daarom dient de ambtenaar bij ontslag te wijten aan de overheids instelling door bij voorbeeld een reorganisatie een niet geringe gouden handdruk als ontslagvergoeding te krijgen. Let wel dat een ambtenaar niet zomaar ontslagen kan worden. Daartoe dient bij een reorganisatie ten eerste een herplaatsings procedure in gang worden gezet, waarna pas de volgende stap de ontslag procedure aan bod komt. Komt het tot een werkelijk ontslag van de ambtenaar dan heeft de ambtenaar recht op een WW uitkering van het UWV met sollicitatieplicht.

WW uitkering

Zijn de onderhandelingen via een advocaat arbeidsrecht afgerond en is de gouden handdruk uitbetaald dan is de aanstelling of het arbeidscontract ontbonden. U heeft dan als werkeloze geen inkomen meer en daarom heeft u recht op een WW uitkering. Betreft het een gouden handdruk voor meer dan twintig ontslagen werknemers dan dient de werkgever daarbij te voldoen aan de Wet Melding Collectief Ontslag. Het UWV bepaalt op basis van het beëindigingsovereenkomst of u recht heeft op een WW uitkering. De hoogte van de WW uitkering bedraagt 75% van het laatst verdiende loon in de eerste twee maanden waarna u nog 70% door krijgt betaald voor de resterende WW duur. Gewoonlijk krijgt u per gewerkt jaar een maand WW uitkering.

WW uitkering ambtenaren

In tegenstelling tot gewone werknemers kunnen ambtenaren naast een hoge gouden handdruk eveneens rekenen op aanvullende WW uitkeringen. Zo is er de aanvullende WW ambtenaren uitkering waarmee de WW wordt aangevuld tot het laatst verdiende loon. Daarnaast ontvangen ambtenaren eveneens een aansluitende WW uitkering zodat de ambtenaar na de WW nog 70% van het laatst verdiende loon mag ontvangen. Dat is dus goed geregeld.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 93

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op